• Final etkinliği hangi ilde olacak?

  Final etkinliğinin 29, 30, 31 Mayıs 2022’de İstanbul’da yapılması planlanmaktadır.

 • Konaklama hakkında bilgi verir misiniz?

  Tüm takımların konaklama giderleri DASK tarafından karşılanacaktır. Detaylar final etkinliği tarihi yaklaştığında finalist takımlarla paylaşılacaktır.

 • Gönderilen malzemeler haricinde farklı malzeme kullanabilir miyiz?

  Takımlar DASK tarafından gönderilecek malzemeler dışında farklı bir malzeme kullanamaz. Malzemelere ihtiyacınız olması durumunda Güven Sanat'tan satın alabilirsiniz.

               http://www.guvensanat.com/ 

   

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Size yolladığımız ilk dosyadaki görsellerde de göründüğü üzere kat ağırlıklarının takılacağı doğrultularda bazı yatay elemanlarımız mevcut. Bu durumda ağırlığın takılacağı doğrultuda yatay elemanlarımızın yerlerine çubuğun geçebileceği bir boşluk bırakacak şekilde revize edebilir miyiz yoksa çubukları başka bir doğrultuda takmak mümkün mü?

  Teknik Şartname-6.4, Ek A-3:  Bu ağırlıklar sarsma yönüne dik olacak şekilde çerçeveye sağlam bir biçimde monte edilecektir (Şekil A6).

  Bina maketine, düşey doğrultuda her 18 cm’de bir kat ağırlıkları tespit edilecek olup, tabandan itibaren ilk ağırlık 2. normal kat tabanı (1. normal kat tavanı) seviyesinden bağlanacaktır. Maketin sarsma doğrultusu Teknik Danışma Kurulu tarafından yazı tura ile belirleneceğinden, yarışmacı takımlar maketin her iki doğrultusunda da ağırlık yerleşimine elverişli bir taşıyıcı sistem düzenlenmesini sağlamalıdırlar.

 • Altınbaş Üniversitesi: 1) Kat ağırlıklarını yerleştirmek için bırakılması gereken boşluk şartnamede maksimum 1,6 cm olarak belirtilmiş, ön şartnameye göre hazırlamış olduğumuz planda 4 cm olan bu boşluk sebebiyle 4-7 ve D-G aksları arasındaki uzunluklarda değişikliğe gitmek durumunda kaldık. (planlar ekte verilmiştir) Dolayısıyla kat planımızda değişiklik oldu 2) Teknik şartnamede belirtilen kat ağırlıklarının tespit edileceği açıklıkta 1,6cm sınır sebebiyle, perde yerlerimizde değişiklikler oluştu. 3) Bu nedenle, doğrultuları değişmeyecek şekilde perdelerin akslarında değişiklik yapıldı. 4) Teknik şartnamede madde 5.7’de yer alan katlar İçin Koşullar konusu altında “Kiralanabilir katları kullananlar, kiralanabilir katın her noktasına en az iki adet erişim noktası veya kapıdan ulaşılabilmelidir.” açıklamasında ne anlatılmak istenmiştir? 5) Ön eleme için gönderilen projemizde kiriş aksları belirtilmiş fakat kirişlerin çizimi eksik kalmıştır. (ek şekil1) Perde-kiriş birleşimlerinde kanca-kenetlenme ile birleşim yasak olduğu için bir sorun oluştu. 6) Perdelerin ucunda başlık bölgesi (çita,kolon) eklenmesi istenmektedir. Perde levha uçlarına kolon çitaları eklenilebilir mi? Taşıyıcı sistem planında değişikliğe gidilemeyeceği belirtilmiş; fakat açıklanan teknik şartname ile oluşan bu farklılıklar sebebiyle planda değişiklik yapmak durumunda kalıyoruz. Planlanan bu değişiklikleri yapmamız durumunda diskalifiye gibi bir durum oluşabilir mi?

  1, 2, 3) Proje teklifinde verilen taslak tasarımın esası korunduğu sürece nihai tasarımda sınırlı düzeyde değişiklikler yapılması mümkündür. Bu husus Teknik Şartname 5. Bina Maketi başlığı altında aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:
  "Yarışmaya katılan takımların hazırlayacağı maketlerin, proje teklifinde bildirilen kat adetleri en çok ±1 kat olarak revize edilebilir. Ancak proje teklifinde verilen yapısal sistem türünün, mimari tasarımın, kat planlarının nihai makette jüri tarafından kontrolü neticesinde büyük farklılıklar tespit edilmesi durumunda jürinin cezai puan uygulama hakkı saklıdır."
  Ağırlıkların takılabilmesi için tarafınızca önerilen aks düzenlemesi sorun teşkil etmemektedir.

  4) Kattaki bir alanın kiralanabilir alan olarak kabul edilebilmesi için kat içerisinde en az iki noktadan erişilebilir olması gerekmektedir. Katta yer alan bir başka alan(lar)dan ulaşımı mümkün olmayan (örn. etrafı perdelerle tamamen çevrelenmiş ve kapı boşluğu olmayan alanlar) kiralanabilir alan olarak değerlendirilmeyecektir.

  6) "Perdelerin ucunda başlık bölgesi (çita,kolon) eklenmesi istenmektedir. Perde levha uçlarına kolon çitaları eklenilebilir mi?": Teknik Şartname 5.4 Taşıyıcı Perde Duvarlar başlığı altında "tam düşey kolonların, taşıyıcı perde duvarların kısa kenarına boylu boyunca tespit edilebileceği" belirtilmektedir. Bu konuda bir zorunluluk bulunmamaktadır. Perde kısa kenarlarına tam düşey kolon yapıştırılabilir. Ancak, Teknik Şartname 5.4a başlığı altında da ifade edildiği üzere, bu kolonların plandaki boyutlarının perde plan uzunluğuna dahil olduğu unutulmamalıdır.

 • Eskişehir Teknik Üniversitesi: 1) Takımımızın proje teklifinde belirtilen maket çizimlerine ait kiriş derinlikleri/yükseklikleri 6 mm'dir. Yarışmanın ikinci aşamasına geçildiğinde, maketimizde kütle azaltmaya yönelik kiriş derinliklerini/yüksekliklerini 3 mm olarak uygulayabilir miyiz? Bu durum ceza puanı olarak tasarımıza yansır mı? 2) Teknik şartnamede belirtilen 1.6 Malzeme Temini adlı konu başlığında takımlara gönderilecek olan malzemeler arasında "Metal çatı levhası (150 mm × 150 mm × 10 mm)" da bulunmaktadır. Ancak bu malzeme takımımıza ulaşmamıştır.

  1) Teknik Şartname 5.3. Yapısal Çerçeve Elemanları başlığı altında belirtildiği üzere çerçeve elemanlarının (kolon ve kirişlerin) enkesit boyutları 6 mm × 6 mm olmalıdır.

  2) Metal çatı levhasının sonraki aşamada gönderilecektir.

 • Antalya Bilim Üniversitesi: DASK depreme dayanıklı bina tasarım yarışması 2022 Teknik Şartnamesi içerisinde , sayfa 13 ' te perde duvar alt başlığı altında yer alan ; "* Perde ucuna yapıştırılan çubuklar maksimum uzunluğa dahil edilecektir. " cümlesini projemiz üzerinde konumlandıramadık. Bu noktada maile eklemiş olduğum resimde, perdelerimizin her iki ucunda da kolon bulunmakta fakat resimde de A , B , C olarak seçeneklendirdiğim opsiyonların hangisinin perde uzunluğu olarak alınacağı konusunda karmaşa yaşıyoruz. Konu ile ilgili yardımcı olabilirseniz olası bir yanlışlığı önlemiş olacağız. *Resimde , kırmızı hatch içeren alanlar perde , kare formlu şekiller kolon ve çizgi formlarda kirişlerimizi temsil etmekte.

  Gönderdiğiniz çizimlerden C seçeneği plandaki perde uzunluğu tanımına karşı gelmektedir.

 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: Ventura Sky ekibi olarak güncel şartnameye göre perdelerin maximum 70 mm sınırını gönderdiğimiz proje teklifine göre aşıyoruz. Bu sınırı revize ettiğimizde analizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Ekip olarak sorumuz çekirdek kısmına ek olarak yeni bir perde daha yapabilir miyiz? Buna yaklaşımımız nasıl olur?

  Proje teklif aşamasında gönderdiğiniz yapısal sisteme sadık kalmak koşuluyla yapabilirsiniz.

 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Alfa Centauri takımı olarak iki sorumuz var: 1)Teknik Şartname EK-C kısmında verilen tasarım spektrumları ile verilecek deprem kayıtlarının uyuşması için ölçeklendirme yapacak mıyız? 2) Teknik Şartname EK-D örnek uygulama yıllık bina maliyeti başlığı altında ‘taban ve çatı plakalarının toplam ağırlıkları ise 2,3 kg’dır’ ibaresi yer almaktadır, bizim ölçümümüze göre 2.452 kg çıktı, taban plakası için belirli bir ağırlık var mıdır?

  1) Hayır, web sayfamızdan duyuracağımız KYH 2 ve 3 için ölçeklendirme yapmayacaksınız. KYH 1 ise yarışma günü verilecek.

  2) Tüm çatı ve taban plakalarının ölçümleri yapılarak tarafınıza gönderilmiştir. Ağırlıklarda sapmalar olabilmektedir.

 • İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi: 1) U ve Kare perde duvar yapılmasına izin var mı? 2) Kolon ve kiriş enkesitleri aynı verilmiş. Outrigger sistemde çalıştığımız için aynı kesitlerde kullanılan kolon ve kirişler bizi sistem dışına itiyor ve yapısal tasarımı otomatikman kullanışsız yapıyor. Güçlü kolon ve perde duvarlarda gerekli güçlü bağlantılara ihtiyacımız var. 2 adet 6mmx6mm elemanları birbirine yapıştırıp kullanmaya devam edebilir miyiz? 3) 70mm perde duvar sınırlandırılmasında sistemimizde her 5 katta bir 2 kat süren dış üçlü kolonlara bağlanan ve rijitlik sağlayan perde duvarlarımız var. Onları 70mm ile sınırlandırmak otomatikman outtrigger sistemi dışında bırakıyor. Onların güçlü kolonlara bağlanması için 70mm sınırına uymamız gerekmekte midir?

  1) Kiralanabilir katları kullananlar, kiralanabilir katın her noktasına en az iki adet erişim noktası veya kapıdan ulaşabilmelidir.

  2) Hayır, yapıştıramazsınız.

  3) Evet, uymalısınız.

 • Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi: 1) Maketimizin dış çevresinde yer alan taşıyıcı perdelerin birleşim açıları 120°dir. Bu durum sorun teşkil eder mi? 2) Maketimizin çekirdek perdesinin uzunluğu, teknik şartnamede belirtildiği gibi 300-700 mm. arasındadır. Taşıyıcı perde açılı olacağı için, bu parçaların birleşimin den sonra, uzunluk ölçümü ayrı ayrı mı yoksa tek mi hesaplanacak? 3) Maketimizin çekirdek kısmında yer alan taşıyıcı perdelere ilave ettiğimiz düşey destek kolonları, perdeye yapıştırdık. Bu durum ceza puanı olarak tasarımımıza yansır mı? 4) Maketimizin çekirdek kısmında yer alan boşluğa 600 mm çapında daire girebiliyor. Bu kısmı asansör olarak planlarımızda gösterdik. Bu konu durum ceza puanı olarak mı değerlendirilir? 5) Maketimizin taşıyıcı çekirdek perdesinden dışarıya doğru tasarladığımız kirişleri mümkün olduğu kadar perdelere bağlamaya çalıştık. Yalnız bazı durumlarda tasarımımızın altıgen yapısından dolayı kirişten kirişe birleşimler ortaya çıkmaktadır. Bu durumun ceza puanı var mıdır?

  1) Teknik Şartname 5.4.b maddesi uyarınca plan görünümünde bir taşıyıcı perde duvarın kısa tarafının komşu taşıyıcı perde duvarın uzun tarafına bağlanması dışında taşıyıcı perde duvarlar birbirine temas etmemelidir. Söz konusu açılı birleşimde iki perde parçası tek bir perde olarak sayılacak olup toplam perde plan uzunluğu 70 mm’den fazla ise ceza puanı uygulanacaktır.

  2) Açılı bir şekilde birleşen iki parça tek bir perde olarak değerlendirilecektir. Toplam uzunluğu 70 mm'yi aşmamalıdır.

  3) Teknik Şartname 5.4.b maddesi uyarınca perde elemanlar ile çerçeve elemanları moment aktaran bağlantılarla aynı şartları yerine getirmelidir. İstisna olarak, düşey kolonlar perdelerin yalnızca kısa kenarlarına tespit edilebilir. Dolayısıyla önerdiğiniz söz konusu birleşim uygun değildir.

  4) Bu alanlar kiralanabilir kat alanı olarak sayılmayacaktır.

  5) Kirişlerin kirişlere bağlanması sorun teşkil etmemektedir.

 • MEF Üniversitesi: 1) 5.7. Maddede ''Çapı 60 mm olan bir disk hiçbir katta çevre kirişlerinin tanımladığı düzleme katın üst tarafından girememelidir. Kiralanabilir kat alanından sayılmayan kat alanlarının bu şarta uyması gerekmez'' ile belirtilen kısımda anladığımız kadarı ile 4 kolon arasından 60 mm'lik bir disk geçemiyor olması gerekiyor. Hali hazırda yaptığımız tasarımı ön şartnameye göre tasarladığımız için bu koşul sağlanmamaktadır. Buna çözüm olarak akslar arası mesafeyi küçültmeyi planlıyoruz fakat bu durumda da kat alanımız küçülmemesi için ekstra kolonlar koymamız gerekiyor. Bu değişikliği yapabilir miyiz, aksi takdirde ne yapabiliriz? 2) Bize gelen malzemelerin neredeyse hiçbiri 6 mm x 6 mm koşulunu sağlamamaktadır. Burada bir yanlışlık mı var yoksa herkese gönderilen malzemeler yine aynı şekilde 4-5 mm kesit genişliklerinde mi?

  1) Söz konusu döşeme alanının kiralanabilir alan sayılabilmesi için dört kolondan ziyade dört kiriş arasından 60 mm çapında disk geçmemelidir. Bununla birlikte, taşıyıcı sistemde köklü değişiklikler yapmamak kaydıyla, gerek görülmesi durumunda aksları kaydırmak, kolon eklemek, açıklıkları değiştirmek gibi düzenlemeler yapılabilir.

  2) Malzemeler her takıma aynı şekilde gönderilmiştir.

 • Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Bina maketi yapım aşamasında kolonları ve perdeleri saplamak için tablaya delik açmak veya yaklaşık 3 mm derinliğe kadar kazımak serbest mi?

  Teknik Şartname'de de belirtildiği üzere kolon ve perdelerin mesnetlenmesi amacıyla taban plakasında çentikler açılabilir (Bknz. Teknik Şartname 5.8.b maddesi).

 • Abdullah Gül Üniversitesi: Taban levhasına kolonları yerleştirmek için açacağımız delikler için lazer kesim tekniği kullanıyoruz. Bu teknikte de açtığımız delikler taban levhasını tamamen delmiş oluyor. Bu durum ceza puanı almamız ya da herhangi farklı bir teknik probleme neden olur mu?

  Evet, olur. Açılan delikler ağırlık azalmasina sebep olacağından ceza alırsınız.

  "Taban plakasında oyuk/çentik açılabilir. Ancak, bu oyuk/çentikler sadece kolonların ve perdelerin yerine oturtulmasına hizmet etmelidir. Ağırlık azaltmak için taban plakasında inceltme yapılamaz. Ağırlık azaltma amacıyla bu koşul ihlal edildiği takdirde M faktörüne %50 ilave edilecektir.

  Bina maketi taban plakasının bir tarafından 230 mm mesafede ve kenardan 20 mm içeride 2 mm çapında düşey bir delik açılacaktır. Bu delik taban plakasının kuzey doğrultusunu gösterecektir. Yarışmada bir takımın taban plakasında bu delik yoksa Teknik Kurul taban plakasını kendisi işaretleyerek kuzey yönünü belli edecektir."

 • Erzurum Atatürk Üniversitesi: Yayınlanan 2022 Teknik Şartname doğrultusunda, Katlar İçin Koşullar kısmında bulunan "Çapı 60 mm olan bir disk hiçbir katta çevre kirişlerinin tanımladığı düzleme katın üst tarafından girememelidir. Kiralanabilir kat alanından sayılmayan kat alanlarının bu şarta uyması gerekmez" maddesi sebebi ile kirişlerimiz arasında bulunan boşluğu koşula uygun kirişlerle revize etmek istiyoruz. Bahsettiğimiz revizasyonların çizimleri ektedir. İlgili revizasyonları yapmamızın teknik kurul açısından sorun teşkil edip etmediğini ve ceza puanına neden olup olmayacağını öğrenmek istiyoruz.

  Disk geçmiyorsa sorun olmayacaktır.

 • Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu: Planlarımızı, ön şartnameye göre hazırlamış bulunmaktayız. Teknik şartname 5.4 de belirtilen perde boyutu sınırını aştığımızı fark ettik. Bu durumda perde genişliklerini azaltmamız gerekiyor. Bu şekilde revizyon yapmamız uygun mudur?

  Perde boyutlarını azaltabilirsiniz.

 • Abdullah Gül Üniversitesi: Perde kolonlarımızı birleştirmek için birbiri içine geçmeli yapıştırma tekniğini kullanmak istiyoruz. Bir sakınca teşkil edip etmediğini öğrenmek istiyoruz.

  Geçmeli birleşimlere izin verilmemektedir.

 • Süleyman Demirel Üniversitesi: Binanın dış kısmına çelik yapı tasarımı açısından çubukları çapraz olarak atmak istiyoruz bu yapacağımız işlem perde duvar olarak düşünülür mü, proje taslağımızda böyle bir çizim mevcut değil.

  Yapısal sistem değişikliğinden bahsediyorlarsa; Bknz. 5. Bölüm 1. paragraf

 • Bozok Üniversitesi: 3 mm kalınlıklarında olan perdeleri kolonlar ve kirişler ile aynı kalınlıkta olması için iki perdeyi birleştirip 6 mm yapmak istiyoruz. Bunu yapmamızın herhangi bir sakıncası var mı? Şartnamede buna aykırı bir madde göremedik.

  Şartnamede madde 5.4.a’da da belirtildiği üzere taşıyıcı perde duvarlarının kalınlığının 3 mm olması gerekiyor. Dolayısıyla uygun değildir.

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Yarışmanın Teknik Şartnamesinin yayınlanmasının ardından, ön şartnamede tam olarak verilmemiş şartların bazılarını mevcut yapısal sistem tasarımımız karşılamadığı için YAPISAL SİSTEMİMİZİN TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEKSİZİN tasarımımızı şartnameyi sağlayacak şekilde revize ettik, -Elimize ulaşan malzemenin ağırlığı ön gördüğümüz ağırlıktan fazla olduğu için Teknik Şartnamenin 1.2 bölümde bahsedilen ağırlık sınırını sağlamak için kolon ve kirişlerimizin sayısında bir azalmaya gittik. -Teknik Şartnamenin 5.4'üncü bölümünde bahsedilen maksimum taşıyıcı perde duvar uzunluğu koşulunu sağlamak için çekirdek perde elemanlarımızın boyutunu kısalttık. -Teknik Şartnamenin 5.7'inci bölümünde bahsedilen diskin geçmemesi için aks aralıklarını değiştik. -Teknik Şartnamenin A-3 bölümünde belirtilen yapının her iki doğrultuda da ağırlık yerleşimine uygun olması için kolonlarımızdan birkaç tanesinin yerini değiştirdik. -Tüm bu şartları sağladıktan sonra çıkan plana göre çaprazlarımızın konumu da bir miktar değişti. Yaptığımız tüm değişikliklerin ardından taşıyıcı sistem tasarımımızın eski ve yeni halini ek olarak maile eklemiş bulunmaktayız. Bu değişimlerin yapılması ve taşıyıcı sistem tasarımımızın son halinin bir sorun teşkil edip etmeyeceğini öğrenmek istiyoruz.

  Bu şekilde ilerlemeniz bir sorun yaratmayacaktır.

 • Bozok Üniversitesi: 1) Şartname 5.7 Katlar için koşullar kısmında belirtilen 60 mm olan bir disk hiçbir katta çevre kirişlerinin tanımladığı düzleme katın üst tarafından girememelidir. Bu maddeye göre disk plana düz mü yoksa diyagonel olarak mı giriyor? Nasıl bir test yapılıyor? Diskin ne kadarlık kısmı sisteme girebilir? Bazı bölgelerimizde kiriş uzunlukları 76 mm ama perde bu diskin tamamının girmesini önleyebilecek düzeyde bu herhangi bir sorun olur mu? İstenildiği durumda dwg dosyasını sizler ile paylaşabiliriz. 2) Bir diğer sorumuz ise ön başvuruda perde ve kolon kalınlıları rijitlik açısından aynı olacak şekilde bir tasarım yapmış olup başvuru dosyasını o şekilde hazırlamıştık. Ama şartname 5.4 de perde kalınlıkları 3 mm olmalıdır maddesi ile karşılaştık ve bu planımızın rijitliği açısından çok büyük bir dezavantaj oluşturdu. Taşıyıcı sistemde büyük değişiklikler yapmadan bazı kolonların yerine birer perde koymak istiyoruz. Bunun herhangi bir sakıncası var mıdır?

  1) Planda 60 mm ve üzeri çapında bir boşluk olması istenmemektedir. Çapı 60 mm olan bir dairenin kapalı alan sayılan herhangi bir bölgesinden geçmemelidir. Kullanılacak alet görseli mail yoluyla tarafınıza iletilmiştir.

  2) Boyutların şartnameye uygun olması koşulu ile değişiklik yapabilirsiniz. 

 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: Gönderilen yer hareketlerinin birimi hakkında bilgi verebilir misiniz? İvme değerleri g cinsinden ise yer çekim ivmesi (9.81) ile çarpmamız gerekiyor mu? Yoksa verilen ivmeler m/s^2 cinsinden midir?

  Dosyaların ilk satırlarında ivme değerlerinin biriminin g olduğu yazıyor. m/s^2’ye çevirmek isterseniz 9.81 ile çarpmanız gerekir.

 • Süleyman Demirel Üniversitesi: 1) Teknik şartname 2.3'de belirtilen, maksimum kiralanabilir kat alanı: 40.000 cm^2 olarak belirtilmiştir. 20 katlı bir yapıda her kata ortalama 2000 cm^2 düşmektedir. Bu durumda 200x10 cm veya 100x20 cm gibi uzunluklar çıkmakta ve metre olarak bakıldığında 2x0.1 m gibi sonuçlar elde edilmektedir. Bu da mimari olarak bir ofis bile etmemektedir. Proje 1/50 ölçek düşünülerek (ön şartnamede belirtilen veriler doğrultusunda) tasarlanmıştır ve kiralanabilir alanlar m^2 cinsinden tespit edilmiştir. Ancak kiralanabilir alanları m^2 cinsinden cm^2 cinsine çevirdiğimiz için 20 katta bile maksimum değeri aşmaktadır. Nihayetinde belirtilen bu husus tam anlaşılamamaktadır. 2) Teknik Şartname 5.7. Katlar İçin Koşullar kısmında, Çapı 60 mm olan bir disk hiçbir katta çevre kirişlerinin tanımladığı düzleme katın üst tarafından girememelidir. Kiralanabilir kat alanından sayılmayan kat alanlarının bu şarta uyması gerekmez denilmiştir ancak ön şartnameye göre hazırlanan projemizde kolon kiriş açıklıklara bu kurala uymamaktadır. Bu sebeple şartnameye uymak için kolon eklemesi yapabilir miyiz?

  Yarışmanın bu aşamasında Teknik Şartname esastır ve burada verilen kurallara uyulmalıdır.
  1) Maket boyutları şartnamede tanımlanmıştır. Yarışma günü yerinde ölçümlerle boyutlar kontrol edilecek ve kiralanabilir kat alanları hesaplanacaktır. Zemin kattan yukarı doğru toplandığında toplam kiralanabilir kat alanı 40.000cm^2 yi aştığında bu değerin üzerinde kalan katlar dikkate alınmayacaktır.
  2) Ön başvuruda sunduğunuz projeye göre binadaki kat adeti en çok ±1 kat olarak revize edilebilir. Ancak ön başvuruda verilen yapısal sistem türünün, mimari tasarımın, kat planlarının nihai makette jüri tarafından kontrolü neticesinde büyük farklılıklar tespit edilmesi durumunda jürinin cezai puan uygulama hakkı saklıdır

   

 • Antalya Bilim Üniversitesi: DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması için tasarladığımız modelimize bir kat daha eklemek istiyoruz. Fakat modelimizin tasarımı gereği olarak 16. kattan itibaren kat alanımız azalmış olup , 23. katta en az kat alanına sahiptir. Bu nedenle de eklemek istediğimiz kat alanını 16. kata benzeterek en üst kata değil de ortadan kat arttırmış olmak istiyoruz. 1 kat ekleme yapılabileceği şartnamede mevcut fakat attığımız katın en üst kat cinsinden olmaması herhangi bir ceza puanına sebebiyet verir mi ? Eklemiş olduğum resim dosyasında da kat eklenmesi konusunda tereddüt ettiğimiz noktaları opsiyon 1 ve opsiyon 2 olarak numaralandırdım. Katımızı opsiyon 2 şeklinde eklemek istiyoruz. Aynı zamanda resimdeki model opsiyon 2 seviyesinde kat eklenmiş görüntüdür.

  Teknik Şartname'de belirtilen artı eksi kat adedine dikkat etmek koşuluyla araya kat eklenebilir.